Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ

Η Αναπτυξιακή Νέστου Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ, ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2009, μεταξύ των Δήμων Χρυσούπολης (βασικός μέτοχος της εταιρείας), Κεραμωτής και Ορεινού. Μετά την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) και την συνένωση των τριών αυτών Δήμων, μοναδικός μέτοχος της εταιρίας είναι ο νέος Δήμος Νέστου.

Η εταιρία διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, Πρόεδρος του οποίου είναι ο κος Νικόλαος Βαλσαμίδης. Ενώ σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας οι δράσεις αυτής είναι:

  • Η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη καθώς και στην προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΤΑ του Δήμου Νέστου και της ευρύτερης περιοχής με την ενεργή αξιοποίηση των πλούσιων γεωφυσικών και λοιπών πόρων καθώς και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος.
  • Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων ορθολογικής αξιοποίησης Φυσικών πόρων όπως η εκμετάλλευση γεωθερμικών πεδίων, η έρευνα, η υλοποίηση και η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα πιθανών γεωθερμικών πεδίων της περιοχής, η υλοποίηση προγραμμάτων και διαφόρων δράσεων σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η διαχείριση και η ενεργειακή εκμετάλλευση απορριμμάτων ενεργειακών φυτών, βιομάζας και δευτερογενών καυσίμων.
  • Η οικοτουριστική εκμετάλλευση περιοχών.
  • Η συμμετοχή της σε προγράμματα ή η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.
  • Η προστασία του περιβάλλοντος με δενδροφυτεύσεις, αναδασώσεις, καθαριότητα και περιποίηση όπου απαιτείται και προκαλεί περιβαλλοντική υποβάθμιση ή απειλή για την χλωρίδα και πανίδα της περιοχής. Η προστασία – επιτήρηση της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων για την διασφάλιση της προστασίας τόσο του περιβάλλοντος όσο και της υγείας των κατοίκων της περιοχής.
  • Η δημιουργία και η λειτουργία κυνοκομείου στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος και της υγιεινής των κατοίκων με βάση τις προδιαγραφές της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.
  • Η διοργάνωση και συμμετοχή σε πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις για την προώθηση και εξύψωση της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής, με ιδιαίτερη έμφαση σε δράσεις εκπαίδευσης, διαπαιδαγώγησης και αναψυχής των παιδιών και των νέων. Η περιήγηση σε αξιοθέατα τουριστικού ενδιαφέροντος της περιοχής και την λειτουργία χώρων αναψυχής και αναψυκτηρίων και χώρων εστίασης.
  • Η αξιοποίησης της Δημοτικής ή Κοινοτικής ακίνητης περιουσίας και η εκμετάλλευση κοινόχρηστων χώρων.
  • Η δημιουργία, λειτουργία και εκμετάλλευση νέων αλλά και η ανακατασκευή ήδη προϋπαρχόντων αλιευτικών εγκαταστάσεων και εκμεταλλεύσεων.